SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Phòng chống tham nhũng (06.11.2023 08:41)

Ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030


(Thanh tra) - UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 720/KH-UBND ngày 2/11/2023 triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực (TC) đến năm 2030.

Article thumbnail

Hội nghị giao ban công tác nội chính, PCTN, TC và cải cách tư pháp do Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức. Ảnh: Hồng Phước (Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông)

Kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Nông được ban hành nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về Chiến lược Quốc gia PCTN, TC đến năm 2030; với mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, TC, góp phần xây dựng kỷ cương, liêm chính và giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo yêu cầu của Kế hoạch số 720/KH-UBND, các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định công tác PCTN, TC là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, thường xuyên, lâu dài; được tiến hành kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Không có ngoại lệ, không có vùng cấm đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm; xác định các giải pháp phòng ngừa là chính, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, đột phá.

Kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Trần Thọ 

Gắn PCTN, TC với kiểm soát quyền lực Nhà nước, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia PCTN, TC  đến năm 2030 của UBND tỉnh Đắk Nông gồm 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Cụ thể, hoàn thiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, TC (nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ nhất).

Kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, hoàn thiện chế độ công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật (nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ hai).

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án (nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ ba). Trong đó, có việc tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản.

Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và trách nhiệm của xã hội trong PCTN, TC (nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ tư). Trong nhóm này, có nhiệm vụ đổi mới, nâng cao hiệu quả các phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC; đưa nội dung PCTN, TC vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; tạo điều kiện để nhân dân tích cực, chủ động tham gia vào công tác PCTN, TC nhằm từng bước xây dựng và hình thành văn hóa liêm chính trong xã hội.

Tích cực tham gia, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về PCTN, thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ năm).

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, TP và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện chiến lược và các nhiệm vụ được giao trong tháng 11/2023.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chiến lược quốc gia PCTN, TC đến năm 2030 theo Kế hoạch số 720/KH-UBND; chủ động theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện chiến lược hàng năm; đề xuất sơ kết, tổng kết theo quy định.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc Chiến lược Quốc gia PCTN, TC đến năm 2030.

Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan báo chí cùng toàn thể nhân dân tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chiến lược Quốc gia PCTN, TC đến năm 2030.

Trần Thọ


Bản in