SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật (29.01.2021 05:37)

Các văn bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026


Các văn bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

1. Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kuf 2021-2026. xem tại đây

 

2. Công văn số 10/VPHĐBCCQG-TT ngày 05/11/2020 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc thông báo địa chỉ và số điện thoại, fax, email liên hệ công tác. xem tại đây

 

3. Nghị quyết số 133/2020/QH14  ngày 17/11/20200 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 xem tại đây

 

4. Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. xem tại đây

 

5. Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT, ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026. xem chi tiết tại đây

 

6. Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp xem tại đây

 

7. Công văn số 21/CV-UBBC ngày 09/1/2021 của Ủy ban Bầu cử về việc cập nhật văn bản phục vụ công tác bầu cử. xem tại đây

 

8. Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung. xem tại đây

 

9. Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  xem chi tiết tại đây

 

10. Công văn số 183/UBND-NCKDTT ngày 12/01/2021 về việc triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử xem tại đây

 

11. Công văn số 08/HĐND-VP ngày 13/01/2021 về việc triển kkhia các công việc chuẩn bị bầu cử. xem tại đây

 

12. Quyết định số 84-QĐ/TU ngày 15/01/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về việc thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. xem tại đây

 

13. Công văn số 265/UBND-NCKSTT của UBND tỉnh ngày 15/01/2021 về việc triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử. xem tại đây

 

14. Kế hoạch số 36/KH-HĐBCQG ngày 15/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc "tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. xem chi tiết tại đây

 

15. Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2021-2026. xem tại đây

 

16. Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2021-2026. xem tại đây

 

17 Quyết định số 04/QĐ-UBBC ngày 25/01/2021 của Ủy Ban bầu cử tỉnh Đắk Nông về việc thành lập tiểu ban và tổ giúp việc của Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông. xem tại đây

 

18. Quyết định số 05/QĐ-UBBC ngày 25/01/2021 của Ủy Ban bầu cử tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông xem tại đây

 

19. Kế hoạch 06/KH-UBBC ngày 25/01/2021 của Ủy Ban bầu cử tỉnh Đắk Nông về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2021-2026. xem tại đây

 

20.  Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 31/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV. xem chi tiết tại đây

 

21. Thông tư số 01/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. xem tại đây

 

23. Công văn số 23/CV-UBBC của ngày 18/2/2021 Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông về việc cập nhật văn bản phục vụ công tác bầu cử.  xem tại đây

 

24. Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. xem tại đây

 

25. Nghị quyết số 33/NQ-UBBC ngày 03/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông về việc ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2021-2026.  xem tại đây

 

26. Công văn số 43/UBBC-TGV ngày 10/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông về việc cập nhật văn bản phục vụ công tác bầu cử  xem tại đây

 

27. Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 18/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông quy định mức chi, thời gian hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. xem chi tiết tại đây

 

28. Công văn số 81/UBBC-TGV ngày 01/4/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Nông về việc phê chuẩn khu vực bổ phiếu riêng của đơn vị vũ trang nhân dân xem chi tiết tại đây

 

 

 


Bản in


false true