SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Phòng chống tham nhũng (04.04.2024 15:48)

Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông


Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

 

Qua điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, nhằm phát huy những kết quả đạt được, đồng thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 1727/UBN D-NC yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nội dung sau:

(1) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh kịp thời, đảm bảo nội dung và thời gian yêu cầu.

(2) Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, chú trọng việc công khai minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; công tác cải cách hành chính; công tác chuyển đổi số; công tác kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm; thực hiện nghiêm việc xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về PCTN…

(3) Chú trọng thực hiện công tác xử lý sau thanh tra nhằm có biện pháp kiên quyết để xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra, kịp thời áp dụng các biện pháp phù hợp để thu hồi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi tài sản do tham nhũng mà có được phát hiện trong quá trình thanh tra, xử lý vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

(4) Khi xảy ra tham nhũng phải tiến hành xử lý kịp thời trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu để xảy ra tham nhũng.

(5) Chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ về công tác PCTN, tiêu cực để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Bộ chỉ số đánh giá của Thanh tra Chính phủ để đảm bảo việc đánh giá công tác PCTN hàng năm của tỉnh đạt hiệu quả cao.

(6) Giao Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ đảm bảo 01 tháng 01 lần theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh quy định về công tác tiếp công dân.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Đ.T.A

                                                                                                                                                                       

 

 


Bản in