SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Cải cách hành chính (13.11.2023 13:45)

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.


Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 6770/UBND-NC ngày 08/10/2023 triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện:

 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 2182/UBND-TH ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh về triển khai Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các Bộ, cơ quan, địa phương; Công văn số 6216/UBND-TH ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh về triển khai Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính. Quán triệt và chỉ đạo chặt chẽ công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao theo đúng quy định của Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra; xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2024 và những năm tiếp theo phải có nội dung thanh tra hoạt động công vụ. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm thì xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ; nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luậnthanh tra; kịp thời xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ; công khai lên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương về kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

 

- Giao Sở Nội vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong thi hành công vụtại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cơ quan thông tấn báo chí, phương tiện thông tin đại chúng tăng cường thông tin, tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến có thành tích trong hoạt động công vụ, những cá nhân dám nghĩ, dám làm, có tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, phát hiện, góp ý, phê bình các cá nhân thiếu trách nhiệm, gây cản trở, khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

 

- Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai, thực hiện; đồng thời, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh./.

 

V.M.P


Bản in