SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng:

Thanh tra tỉnh là cơ quan ngang Sở thuộc UBND tỉnh Đăk Nông, có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cao; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra tỉnh

 

Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra khiếu nại; tố cáo; phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ cụ thể sau:

 - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh;

Dự thảo quyết định, đình chỉ và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng;

Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc quản lý nhà nước được giao;

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó phòng các tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh, Chánh thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện.

 

- Trình chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

 

Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền ban hành của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Dự thảo quy hoạch, kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật;

Dự thảo quyết định thành lập, sáng lập, giải thể các đơn vị thuộc thuộc thanh tra tỉnh.

Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình kế hoạch về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng.

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở, ngành cấp tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Chỉ đạo, kiểm tra công tác tổ chức, nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với thanh tra huyện, Thanh tra Sở, ngành cấp tỉnh (sau đây gọi là thanh tra Sở) và cán bộ làm công tác thanh tra của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

- Về thanh tra:

 

Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của thanh tra huyện, thanh tra Sở;

Thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi chung là Sở );

Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc nhiều Sở;

Thanh tra vụ việc khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của

Thanh tra tỉnh và chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

- Về khiếu nại, tố cáo:

 

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện chế độ tiếp dân tại trụ sở làm việc theo quy định;

Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị các biện pháp nhằm chấn chỉnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh khi được giao;

 

Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại theo quy định;

 

Theo dõi, kiêm tra đôn đốc việc thực hiện giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

- Về phòng, chống tham nhũng:

 

Thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Phối hợp với cơ quan kiểm toán nhà nước, cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình tham gia vụ việc tham nhũng;

 

Quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập tiến hành xác minh, kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng;

Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của thanh tra tỉnh theo quy định của pháp luật; yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo.

 

Thực hiện hợp tác kinh tế về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra chính phủ.

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ được giao.

Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ.

 

Quy định chức năng nhiệm vụ của văn phòng, các phòng nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh, quản lý biên chế và thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng kỉ luật đố với cán bộ công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của thanh tra tỉnh, theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

Quản lý sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

 

3. Chức năng nhiệm vụ chính của các phòng

3.1. Văn phòng:

 

Giúp chánh Thanh tra về công tác báo cáo theo đúng định kỳ (kể cả báo cáo đột xuất và định kỳ theo yêu cầu của Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra).

Tham mưu chánh thanh tra tỉnh về tổ chức quản lý cán bộ, xây dựng lực lượng, thi đua khen thưởng toàn ngành, cơ quan.

Tham mưu giúp Chánh Thanh tra tổ chức các cuộc họp, hội nghị, tổ chức tiếp khách và công tác hành chính quản trị.

Hằng năm tham mưu cho Chánh Thanh tra, tổng hợp soạn thảo kế hoạch chương trình thanh tra của thanh tra tỉnh và tổng hợp chương trình công tác của ngành có liên quan trình Chủ tịnh tỉnh Phê duyệt.

Trực tiếp quản lý bộ phận một cửa, và thực hiện công tác công dân, thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn tố cáo.

Tham mưu cho Chánh Thanh tra tỉnh về công tác lưu trữ hồ sơ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng.

Tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh quản lý, sử dụng tài chính và tài sản cơ quan.

 

3.2. Phòng Thanh Tra giải quyết tố cáo khiếu nại, tố cáo 1.

 

Giúp chánh Thanh tra tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại và tố cáo; thực hiện nhiệm vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại và chống tham nhũng trong địa bàn, phạm vi, lĩnh vực phụ trách là: huyện Đăk Song, huyện Đăk G’Long, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tư pháp, Trung tâm Xúc tiến và Đầu tư Thương mại và Du lịnh, các doanh nghiệp các trụ sở chính thuộc địa bàn; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra tỉnh giao.

 

3.3. Phòng Thanh Tra giải quyết tố cáo khiếu nại, tố cáo 2.

giúp chánh Thanh tra tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại và tố cáo; thực hiện nhiệm vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại và chống tham nhũng trong địa bàn, phạm vi, lĩnh vực phụ trách là:

huyện Đăk R’Lấp; huyện Tuy Đức, Sở Xây dựng; Sở Giao thông – Vận Tải, Sở Thông tin và Truyền thông,;

Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, ban quản lý khu đô thị mới, các doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn, thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

 

Phòng Thanh Tra giải quyết tố cáo khiếu nại, tố cáo 3.

Giúp chánh Thanh tra tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại và tố cáo; thực hiện nhiệm vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại và chống tham nhũng trong địa bàn, phạm vi, lĩnh vực phụ trách là:

Thị xã Gia Nghĩa, huyện Đăk Mil, Sở Y tế, Sở Giáo dục Và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, các doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn, thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

 

3.4. Phòng xử lý sau Thanh Tra – pháp chế.

 

Giúp Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, các quyết định giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý thanh tra, thuộc phạm vi trách nhiệm của Giám đốc Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Dự thảo Quyết định, chỉ thị, văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và kế hoạch, chương trình đề án…. Thuộc phạm vi quản lý nhà nước.

 

Kiểm tra giám sát nội bộ trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết khiếu nại trong phòng, chống tham nhũng.