SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Kế hoạch thanh tra (08.12.2020 14:42)

Công khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021


Ngày 07/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 6303/UBND-NCKSTT về xử lý chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng, thời gian thanh tra năm 2021 với các nội dung chỉ đạo:

 

1. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các tổ chức thanh tra theo các nội dung đã thống nhất tại Báo cáo số 281/BC-TTr ngày 01/12/2020 của Thanh tra tỉnh thống nhất các nội dung thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng, thời gian trong hoạt động thanh tra, kiểm tra năm 2021 của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩ. Đồng thời, triển khai thực hiện các nội dung đề xuất của Thanh tra tỉnh tại Văn bản nêu trên.

 

2. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý các trường hợp chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng, thời gian thanh tra. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

 

Thanh tra tỉnh Công khai danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan, đơn vị (đã xử lý chồng chéo) và kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông để các đơn vị, doanh nghiệp biết, thực hiện./.

 

- Kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh xem tại đây

 

- Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị đã xử lý chồng chéo xem tại đây

 

- Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra của Cục Thuế xem tại đây


Bản in


false true