SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Kế hoạch thanh tra (30.12.2022 16:56)

Công khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023


Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 17/5/2017 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Thanh tra tỉnh và Thanh tra các Sở, Ban, ngành, Thanh tra các huyện, thành phố, Phòng ban có chức năng thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh đã thống nhất với kết quả rà soát, xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022.

 

Thanh tra tỉnh Công khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh như sau:

 

1. Thanh tra tỉnh, xem chi tiết tại đây

 

2. UBND thành phố Gia Nghĩa, xem chi tiết tại đây

 

3. UBND huyện Cư Jut, xem chi tiết tại đây

 

4. UBND huyện Tuy Đức, xem chi tiết tại đây

 

5. UBND huyện Đắk G'Long, xem chi tiết tại đây

 

6. UBND huyện Đắk Song, xem chi tiết tại đây

 

7. UBND huyện Krông Nô, xem chi tiết tại đây

 

8. UBND huyện Đắk Mil, xem chi tiết tại đây

 

9. UBND huyện Đắk R'Lấp, xem chi tiết tại đây

 

10. Sở Nội vụ, xem chi tiết tại đây

 

11. Sở Xây Dựng, xem chi tiết tại đây

 

12. Sở Kế hoạch và Đầu tư, xem chi tiết tại đây

 

13. Sở Y tế, xem chi tiết tại đây

 

14. Sở Tài  nguyên và Môi trường, xem chi tiết tại đây

 

15. Sở Giao thông vận tải, xem chi tiết tại đây

 

16. Sở Lao động thương binh và Xã hội, xem chi tiết tại đây

 

17. Sở Thông tin và Truyền thông, xem chi tiết tại đây

 

18. Sở Tư pháp, xem chi tiết tại đây

 

19. Sở Tài chính, xem chi tiết tại đây

 

20. Sở Khoa học và Công nghệ, xem chi tiết tại đây

 

21. Sở Nông nghiệp và PTNT, xem chi tiết tại đây

 

22. Sở Công thương, xem chi tiết tại đây

 

23. Sở Giáo dục và Đào tạo, xem chi tiết tại đây

 

24. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, xem chi tiết tại đây

 

25. Ban Dân tộc, xem chi tiết tại đây

 

26. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Cục Thuế tỉnh, xem tại đây; Công văn số 56/TTr-P1 ngày 17/01/2023 của Thanh tra tỉnh về việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 của ngành Thuế, xem tại đây; Công văn số 185/CTĐNO-TTKT ngày 06/02/2023 của Cục thuế tỉnh về việc phối hợp xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023, xem tại đây

 

27. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông, xem tại đây; Công văn số 82/TTr-P1 ngày 02/02/2023 của Thanh tra tỉnh về việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 của Cục quản lý thị trường, xem tại đây


Bản in


false true