SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Cải cách hành chính (07.09.2020 10:08)

Giao chỉ tiêu viết tin, bài trên Trang thông tin điện tử cho công chức trong cơ quan Thanh tra tỉnh


Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/CB ngày 31/8/2020 của Chi bộ Thanh tra tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2020, theo đó có nội dung chỉ đạo tăng cường viết tin, bài liên quan đến nhiệm vụ được giao để đăng tải trên Trang thông tin điện tử cơ quan. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh yêu cầu các phòng thực hiện một số nội dung sau:

 

1. Về chỉ tiêu viết tin, bài

 

Các phòng thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, viết tin, bài gửi về Ban Biên tập Trang thông tin điện tử với chỉ tiêu hàng tháng (tối thiểu), cụ thể:

- Văn phòng                                      : 05 tin, bài/tháng;

- Phòng nghiệp vụ 1                           : 05 tin, bài/tháng;

- Phòng nghiệp vụ 2                           : 03 tin, bài/tháng;

- Phòng nghiệp vụ 3                           : 02 tin, bài/tháng.

 

2. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ

 

Chỉ đạo, quán triệt công chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý tham gia viết tin, bài viết theo chỉ tiêu giao hàng tháng gửi về Ban Biên tập Trang thông tin điện tử (thông qua đồng chí Lê Phú Tiến, Thư ký).

 

3. Giao Văn phòng

 

Thực hiện khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra tại Công văn số 847/STTTT-TTBCXB ngày 21/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả rà soát việc cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử các cơ quan đơn vị.

Tiếp nhận, xử lý các tin, bài viết để cập nhật thông tin lên Trang thông tin điện tử nhanh chóng, kịp thời.

Đưa nội dung việc tham gia viết tin, bài viết trên Trang thông tin điện tử vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua, khen thưởng hàng năm của tập thể, cá nhân trong cơ quan.

Theo dõi, đôn đốc các phòng thực hiện nghiêm túc Thông báo này; định kỳ hàng tháng báo cáo và công khai kết quả thực hiện chỉ tiêu tin, bài vào ngày 10 của tháng tiếp theo.

Tổng hợp, chi trả nhuận bút theo đúng quy định.


Bản in