SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Cải cách hành chính (04.08.2023 07:57)

Kế hoạch số hóa hồ sơ, tài liệu của Thanh tra tỉnh năm 2023


Thực hiện Kế hoạch số 582/KH-TTr ngày 09/6/2022 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch số hóa năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Ứng dụng công nghệ thông tin để lưu trữ kết quả giải quyết TTHC, các văn bản, tài liệu đã được đưa vào lưu trữ nhằm quản lý thống nhất, sử dụng có hiệu quả kết quả giải quyết công việc chuyên môn của Thanh tra tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số và góp phần triển khai chương trình chuyển đổi số của cơ quan, của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận và sử dụng lại các tài liệu đã được số hóa của Thanh tra tỉnh.

2. Yêu cầu

Công tác tổ chức số hóa, lưu trữ, khai thác văn bản điện tử đảm bảo đáp ứng các yêu cầu tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và tuân thủ quy định của Luật Lưu trữ.

Kết quả số hóa phản ánh đầy đủ nội dung của bản giấy và phải được xác thực bằng phương pháp ký số.

Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, hệ thống và giải pháp công nghệ, đáp ứng yêu cầu lưu trữ an toàn, an ninh; bảo đảm xác thực, có giá trị pháp lý theo thời hạn quy định.

II. NỘI DUNG

1. Thực hiện bảo đảm về hạ tầng công nghệ thông tin, lưu trữ, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong số hoá

a) Nội dung: Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và các điều kiện khác về số hóa tài liệu.

b) Phòng chủ trì: Văn phòng.

c) Phòng phối hợp: Các phòng nghiệp vụ.

2. Thực hiện số hóa, tạo lập dữ liệu

2.1. Rà soát, thống kê danh mục tài liệu cần số hóa

a) Nội dung:

Lập danh mục tài liệu ban hành từ năm 2004 đến nay gồm: kết luận thanh tra; báo cáo kết quả giám sát các đoàn thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo do Thanh tra tỉnh tham mưu.

b) Phòng chủ trì: Văn phòng.

c) Phòng phối hợp: Các phòng nghiệp vụ.

d) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 15/8/2023.

2.2. Quét tài liệu, số hóa văn bản

a) Nội dung:

- Trên cơ sở danh mục tài liệu cần số hóa, xây dựng lộ trình chi tiết việc số hóa tài liệu, báo cáo Chánh Thanh tra xem xét, chỉ đạo.

- Quét tài liệu, văn bản giấy thành văn bản điện tử, đồng thời sử dụng công cụ chứng thư số số hóa tài liệu điện tử, lưu trữ theo quy định.

b) Phòng chủ trì: Văn phòng

c) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/10/2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng thuộc Thanh tra tỉnh

Phối hợp với Văn phòng triển khai nhiệm vụ tại mục II kế hoạch này và công tác lưu trữ, khai thác tài liệu điện tử sau số hóa theo đúng quy định.

2. Giao Văn phòng

- Chủ trì triển khai, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Báo cáo kết quả thực hiện, lồng ghép vào báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số định kỳ.

- Bảo đảm đầy đủ trang thiết bị phục vụ triển khai việc số hóa; triển khai ứng dụng Kho dữ liệu số hóa khi có chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh.

Văn phòng


Bản in


false true