SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật (04.07.2023 10:34)

Luật Thanh tra năm 2022 quy định UBND cấp tỉnh có quyền thành lập Thanh tra sở


Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022, Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023, thay thế Luật Thanh tra số 56/2010/QH12. Luật Thanh tra năm 2022 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao hoạt động thanh tra, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

Luật Thanh tra năm 2022 có tất cả 8 Chương và 118 Điều luật, tăng 01 Chương và 40 Điều so với Luật Thanh tra năm 2010: Chương I: Những quy định chung; Chương II: Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; Chương III: Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; Chương IV: Hoạt động thanh tra; Chương V: Thực hiện kết luận thanh tra; Chương VI: Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước, kiểm tra; Chương VII: Điều kiện bảo đảm hoạt động thanh tra; Chương VIII: Điều khoản thi hành.

 

Luật Thanh tra năm 2022 có nhiều quy định mới, khắc phục được những vướng mắc, khó khăn của Luật Thanh tra năm 2010. Một trong những điểm mới nổi bật đó là Luật Thanh tra năm 2022 quy định UBND cấp tỉnh có quyền thành lập Thanh tra sở:

 

Tại khoản 2 Điều 26 Luật Thanh tra 2022 quy định Thanh tra sở được thành lập trong các trường hợp sau đây:

 

- Theo quy định của luật;

 

- Tại sở có phạm vi quản lý rộng và yêu cầu quản lý chuyên ngành phức tạp theo quy định của Chính phủ;

 

- Tại sở do UBND cấp tỉnh quyết định căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương và biên chế được giao.

 

Như vậy, UBND cấp tỉnh đã được giao quyền chủ động thành lập thanh tra sở (trước kia thực hiện theo sự ủy quyền) nhưng việc thành lập phải căn cứ theo luật định. Nhưng Luật Thanh tra chưa quy định cụ thể về các trường hợp thành lập Thanh tra sở nêu trên. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ đã dự thảo Nghị định quy định về cơ quan thực hiện thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (đã gửi để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân) có quy định tại Điều 11 như sau:

 

“Điều 11: Cơ quan Thanh tra sở

 

1. Thanh tra sở khác được thành lập theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Luật Thanh tra bao gồm:

 

a) Thanh tra Sở Giao thông và vận tải;

 

b) Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo;

 

c) Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

 

d) Thanh tra Sở Tài chính;

 

đ) Thanh tra Sở Tài nguyên và môi trường;

 

e) Thanh tra Sở Xây dựng;

 

g) Thanh tra Sở Y tế.

 

2. Thanh tra sở khác được thành lập theo quy định của Luật và do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương và biên chế được giao”.  

 

Văn phòng

 


Bản in