SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Tin tức khiếu nại tố cáo (10.08.2023 13:38)

Tập trung báo cáo về lĩnh vực có khiếu nại tố cáo phức tạp


(Thanh tra) - Đó là chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ (TTCP) để xây dựng báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV. TTCP yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện trong giai đoạn từ ngày 1/8/2021 đến ngày 31/7/2022.

Thanh tra Chính phủ chuẩn bị báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo phục vụ Kỳ họp thứ 6. Ảnh: TH

Tập trung vào những ngành, lĩnh vực, địa phương có nhiều khiếu kiện đông người, phức tạp

Để giúp Chính phủ xây dựng báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV, TTCP đã có Văn bản số 1703/TTCP-KHTH ngày 26/7/2023 gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị tổng hợp, báo cáo.

Còn với các đơn vị thuộc TTCP, Tổng Thanh tra yêu cầu thủ trưởng các đơn vị báo cáo kết quả công tác trong thời gian từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/7/2022.

Các cục I, II, III và các vụ I, II, III sẽ báo cáo kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 của đơn vị mình và nhập số liệu vào phần mềm báo cáo theo quy định. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các vụ việc khiếu nại, tố cáo do Thủ tướng Chính phủ giao, do đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội chuyển đến, yêu cầu nêu rõ tổng số vụ việc được giao, kết quả giải quyết.

Đồng thời, đôn đốc, tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương theo địa bàn, lĩnh vực được phân công theo dõi, phụ trách. Trong đó, thực hiện tổng hợp chính xác, đầy đủ tiêu chí theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP và những nội dung gợi ý các bộ, ngành, địa phương báo cáo tại Văn bản số 1703/TTCP-KHTH của TTCP.

Đặc biệt, tập trung vào những ngành, lĩnh vực, địa phương có nhiều khiếu kiện đông người, phức tạp nổi lên trong thời kỳ báo cáo; đánh giá đầy đủ những hạn chế, yếu kém trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ảnh hưởng như thế nào đến tình hình trật tự, an toàn xã hội; kết quả khắc phục một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân đã được chỉ ra từ các năm trước.

Trong Văn bản 1703/TTCP ngày 26/7/2023 gửi các bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023, TTCP yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nhập số liệu vào phần mềm, gửi báo cáo về TTCP trước ngày 10/8/2023.

Trong đó, lưu ý những nội dung như: Về số liệu tiếp công dân của người đứng đầu các cơ quan hành chính cần nêu rõ kết quả tiếp công dân của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện,cấp xã,

Về kết quả rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc công dân khiếu kiện tại các cơ quan trung ương… theo chỉ đạo của TTCP và các kế hoạch của TTCP, cần báo cáo cập nhật tình hình, kết quả đến thời điếm chốt số liệu, lập danh sách vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo do các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biếu Quốc hội, đại biếu Quốc hội chuyến đến.

Đánh giá các mặt công tác cần lưu ý có có sự so sánh (đặc thù, tăng, giảm) so với kỳ báo cáo trước, so với yêu cầu thực tế, so với mục tiêu đề ra (nếu có); nêu rõ lĩnh vực, cơ quan, địa phương có đặc thù, tình hình, kết quả số liệu tăng/giảm đột biến so với kỳ báo cáo trước; đánh giá đầy đủ, cụ thế về kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục tôn tại, hạn chế đã được nêu trong báo cáo các năm trước. Nêu rõ địa phương, cơ quan, đơn vị làm tốt và địa phương, cơ quan, đơn vị chưa làm tốt từng mặt công tác. Phân tích nguyên nhân chủ yếu của tồn tại, hạn chế (nguyên nhân chủ quan, khách quan; nguyên nhân chính, pho biến), trách nhiệm của cơ quan, tô chức, đơn vị và người đứng đầu đối với những, tồn tại, hạn chế.

Văn bản của TTCP yêu cầu Ban Tiếp công dân Trung ương báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nhập số liệu vào phần mềm báo cáo theo quy định; trong đó tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn tại Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương và trên địa bàn cả nước, nhất là việc tiếp công dân của chủ tịch UBND các cấp và bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; việc tham mưu Tổng Thanh tra trong công tác tiếp công dân; việc thực hiện chương trình phối hợp trong công tác tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí cho công dân; số liệu, kết quả xử lý đơn do các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến Thanh tra Chính phủ.

Triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng, đúng thời gian yêu cầu

Chủ trì, phối hợp với các cục I, II, III tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 363/KH-TTCP, Kế hoạch số 1910/KH-TTCP.

Tổng Thanh tra yêu cầu tổng hợp danh sách chi tiết vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài của các cơ quan hành chính do các địa phương lập theo Biểu số 03/KNTC/2023 tại Văn bản số 1703/TTCP-KHTH của TTCP và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Đối với Cục IV, Tổng Thanh tra yêu cầu báo cáo tình hình, kết quả xử lý đơn về tham nhũng, lập danh sách chi tiết đơn tiếp nhận và kết quả tham mưu, xử lý đơn kèm theo.

Các đơn vị có liên quan báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và dự kiến các nhiệm vụ năm 2024, Vụ Pháp chế báo cáo tình hình, kết quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những chính sách pháp luật còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn, là nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo; kết quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, trong đó tập trung vào những điểm mới so với những năm trước và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác.

Trung tâm Thông tin báo cáo tình hình, kết quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo của TTCP và ngành Thanh tra, trong đó tập trung báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội và kế hoạch của TTCP liên quan đến việc tham mưu, đề xuất nâng cấp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo, đảm bảo kết nối dữ liệu trên phạm vi toàn quốc và liên thông trong toàn hệ thống các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trường Cán bộ Thanh tra báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong công tác.

Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra báo cáo số lượng, kết quả nghiên cứu đề tài khoa học về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đánh giá việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật có liên quan.

theo thanhtra.com.vn


Bản in