SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Thanh tra (15.09.2020 16:22)

Thanh tra tỉnh kiểm tra việc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết số 29-NQ/BCS ngày 20/02/2020 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ đối với Thanh tra các huyện, sở ngành


Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/BCSĐ ngày 20/02/2020 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về lãnh đạo công tác kiểm tra năm 2020, Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra đối với Thanh tra các huyện, sở ngành về việc thực hiện Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được phê duyệt; việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra.

 

Phòng Nghiệp vụ 1 - Thanh tra tỉnh kiểm tra các nội dung theo Nghị quyết số 29-NQ/BCS của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ tại Thanh tra huyện Krông Nô.

 

Qua kiểm tra tại Thanh tra huyện Krông Nô, Thanh tra huyện Cư Jút, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy: trình tự, thủ tục, hồ sơ triển khai thực hiện các đoàn thanh tra trong năm 2020 của các đơn vị cơ bản tuân thủ quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; triển khai tương đối đầy đủ việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Khoá XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 769/CT-TTCP của Thanh tra Chính phủ; công chức, đảng viên trong các đơn vị đã thực hiện đăng ký, rèn luyện theo các kế hoạch của Cấp ủy Đảng thực hiện chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; Thanh tra huyện, sở cũng đã thực hiện và tham mưu cho thủ trưởng cùng cấp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN đảm bảo đúng nội dung, thời gian quy định. Bên cạnh đó cũng còn một số tồn tại, khó khăn như: có đơn vị triển khai, thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 đến tháng 8/2020 chưa đảm bảo số đoàn thanh tra theo kế hoạch đề ra; việc thực hiện quy định về giám sát hoạt động các đoàn thanh tra chưa đầy đủ.

 

Qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh đã có thông báo, chỉ đạo Thanh tra huyện, Thanh tra sở ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra; việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra; tập trung lực lượng, bố trí thời gian để triển khai, hoàn thành các đoàn thanh tra theo Kế hoạch năm 2020; đồng thời khác phục các tồn tại, hạn chế qua kiểm tra.

 

Trong Quý 4 năm 2020, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục kiểm tra tại một số Thanh tra huyện, Thanh tra sở ngành.

V.M.P


Bản in