SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Thanh tra (20.09.2023 14:09)

Tình hình thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2023


Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, Thanh tra tỉnh đã xác định khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp. Ngay từ cuối năm 2022, Thanh tra tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra, kiểm tra trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; yêu cầu cơ quan, đơn vị triển khai các cuộc thanh tra liên ngành trong trường hợp có cùng đối tượng thanh tra, kiểm tra. Qua rà soát, xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 đã giảm số cuộc thanh tra, kiểm tra tại 144 doanh nghiệp trong tổng số 756 doanh nghiệp đưa vào xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 (giảm 19%). Đồng thời, qua rà soát thường xuyên, trong 09 tháng đầu năm 2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành 03 văn bản cho ý kiến triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra của ngành Thuế, Cục Quản lý thị trường, Sở Xây dựng đối với 103 doanh nghiệp.

 

Trong 9 tháng đầu năm 2023, các cơ quan, đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai 303 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 510 doanh nghiệp. Trong đó, có 239 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại 396 doanh nghiệp (đạt 50% so với kế hoạch đề ra), 64 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất tại 114 doanh nghiệp (chiếm 22% tổng số các doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra trong năm). Đã ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra của 266 cuộc, tại 355 doanh nghiệp (đạt 87% tổng số các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp triển khai). Qua đó đã thu hồi 5.330,74 triệu đồng, 5,99ha  đất sai phạm và xử phạt vi phạm hành chính 4.065,69 triệu đồng.

 

Trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm hoặc theo quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan đến các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh doanh nước sinh hoạt; tiêu chuẩn thiết bị đo lường; kinh doanh vật tư nông nghiệp,… là do luật định, nên các nội dung kiểm tra này đối với các doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện phải chấp hành việc kiểm tra định kỳ theo luật định, không được xem là kiểm tra trùng lắp nhiều lần.

 

Trong 03 tháng cuối năm 2023, các cơ quan, đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện, hoàn thành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả.

          PNV1


Bản in