SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Văn bản chỉ đạo điều hành (14.10.2019 15:52)

UBND tỉnh chỉ đạo Nâng cao công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương


Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cập nhật, triển khai văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương trong thời gian tới; Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản chỉ đạo các Sở, Ban ngành triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các biện pháp nâng cao công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương.

Theo đó,  Yêu cầu các Sở, Ban, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 711/UBND-NC ngày 22/02/2019 và các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Chủ động nắm thông tin và triển khai các văn bản mới của Trung ương trên các trang thông tin điện tử chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương ngay từ khâu đóng góp ý kiến cho dự thảo văn bản để có kế hoạch triển khai thực hiện ngay sau khi văn bản chính thức được ban hành; Thực hiện việc cập nhật, báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) về tình hình thực hiện văn bản của Trung ương hoặc văn bản của cấp trên có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý của đơn vị trước ngày 20 hàng tháng. Qua đó, xác định rõ những nội dung được giao phải tham mưu văn bản quy định chi tiết hoặc tổ chức thực hiện theo chức năng của ngành, đơn vị.

Bám sát quy trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản có liên quan; kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh để xây dựng lộ trình chi tiết, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Tăng cường trách nhiệm trong việc phối hợp của các ngành, đơn vị, địa phương. Cơ quan chủ trì soạn thảo thành lập Tổ soạn thảo, bố trí cán bộ đủ năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện. Trong trường hợp dự thảo văn bản được xây dựng mang tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều  lĩnh vực khác nhau, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành phải phối hợp chặt chẽ, cử người tham dự Hội đồng tư vấn thẩm định đúng thành phần theo yêu cầu.

Chủ động, thường xuyên thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực, ngành đơn vị quản lý và phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình rà soát và xử lý kết quả rà soát theo quy định. Trước mắt, tập trung tham mưu xử lý các văn bản thuộc Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới kèm theo Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông kỳ 2014 - 2018 (bảo đảm 100% văn bản được tham mưu xử lý trong năm 2019).

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh theo dõi tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo trong trường hợp văn bản không bảo đảm về chất lượng, chậm tiến độ, không bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật.

Các Sở: Tài chính và Nội vụ khẩn trương nghiên cứu, tham mưu thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Mục 2 Công văn số 711/UBND-NC ngày 22/02/2019 (bảo đảm nguồn lực cho công tác này).

Văn phòng UBND tỉnh chủ động phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 3 Điều 127 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 để làm tốt công tác kiểm soát trước, kiểm soát chặt chẽ, đối với việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. Theo dõi, đôn đốc kịp thời các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo về tiến độ xây dựng, trình các dự thảo văn bản theo chương trình, kế hoạch do UBND tỉnh giao.

Giao Sở Tư pháp tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng tháng đối với công tác này theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các Sở, Ban, ngành phản ánh về Sở Tư pháp để tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

theo daknong.gov.vn


Bản in