SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Chỉ đạo điều hành (04.08.2023 07:57)

Về việc lập hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" năm 2023


Thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-TTCP ngày 10/4/2017 của Thanh tra Chính phủ quy định về xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”, Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” năm 2023, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc xét tặng Kỷ niệm chương

 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” được tặng một lần cho mỗi cá nhân. Không truy tặng, không xét tặng cho những cá nhân đã được tặng Huy chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" trước đây.      

2. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương

- Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, người lao động đã và đang công tác trong các cơ quan Thanh tra Nhà nước được quy định tại mục 3 điểm c và điểm d, đ, e khoản 1 Điều 4 Thông tư số 01/2017/TT-TTCP có tổng thời gian công tác từ 10 năm trở lên tính đến ngày 23/11/2023.

- Cá nhân có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Thanh tra Việt Nam được quy định tại điểm c, d, đ khoản 2 Điều 4 Thông tư số 01/2017/TT-TTCP có thời gian giữ chức vụ quy định như sau:

+ Có thời gian giữ chức vụ ít nhất từ 05 năm trở lên và có ít nhất 04 năm phụ trách hoặc theo dõi công tác thanh tra đối với Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Có thời gian giữ chức vụ ít nhất từ 10 năm trở lên và có ít nhất 08 năm phụ trách hoặc theo dõi công tác thanh tra đối với Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư huyện ủy, thành ủy; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Giám đốc, Phó Giám đốc sở và tương đương.

3. Đối tượng không hoặc chưa được xét tặng Kỷ niệm chương

- Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với các cá nhân đã bị buộc thôi việc hoặc bị tước quân tịch, tước danh hiệu Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

- Chưa xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đang trong thời gian xem xét kỷ luật; người đang chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên; người đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc bị kết án, đang chấp hành bản án hình sự.

- Thời gian thi hành kỷ luật, thời gian chấp hành bản án hình sự, bao gồm cả thời gian chưa được xóa kỷ luật hoặc xóa án tích không được tính vào thời gian để xét tặng Kỷ niệm chương.

4. Các trường hợp được ưu tiên xét tặng Kỷ niệm chương

Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, người lao động công tác trong cơ quan thanh tra nhà nước được ưu tiên xét tặng Kỷ niệm chương khi có một trong các điều kiện (chỉ tính thành tích cao nhất) sau:

- Cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được xét tặng ngay sau khi có quyết định khen thưởng;

- Cá nhân được tặng Huân chương Lao động các loại, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được đề nghị xét tặng sớm hơn 02 năm;

- Cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh được đề nghị xét tặng sớm hơn 01 năm;

- Cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ hoặc được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được đề nghị xét tặng sớm hơn 06 tháng.

5. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (01 bộ), gồm:

- Công văn đề nghị tặng Kỷ niệm chương;

- Danh sách trích ngang đề nghị tặng Kỷ niệm chương (Mẫu số 01 kèm theo);

- Bản tóm tắt quá trình công tác (Mẫu số 02 kèm theo);

- Bản sao các quyết định khen thưởng và hồ sơ liên quan có xác nhận của cơ quan quản lý (nếu có) đối với các trường hợp được ưu tiên xét tặng.

- Đối với các cá nhân có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Thanh tra Việt Nam, đơn vị đề nghị tặng Kỷ niệm chương phải có báo cáo về thành tích của cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Việt Nam.

6. Kinh phí trao tặng Kỷ niệm chương

Kinh phí chi tiền thưởng do đơn vị có cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương chi trả theo quy định.

7. Thời gian nộp hồ sơ

Các đơn vị gửi hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” về Thanh tra tỉnh trước ngày 22/8/2023 để tổng hợp, trình Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, có vấn đề vướng mắc phát sinh, đề nghị liên hệ qua Văn phòng Thanh tra tỉnh (đồng chí Phạm Quang Đức, số điện thoại 0943.465.858) để trao đổi, hướng dẫn thực hiện.

 

tải biểu mẫu tại đây


Bản in


false true