SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Phòng chống tham nhũng (03.04.2024 14:55)

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023


Ngày 29/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND về thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm mục đích đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 theo quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; từ kết quả đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023 giúp các cấp, các ngành, địa phương thấy rõ ưu, khuyết điểm, tồn tại, bất cập trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm có chủ trương, giải pháp phù hợp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa nâng cao trách nhiệm trong tự đánh giá và báo cáo kết quả công tác PCTN; bảo đảm kịp thời, khách quan, chính xác kèm theo các tài liệu, hồ sơ chứng minh để làm cơ sở cho Tổ thẩm định có căn cứ tham mưu UBND tỉnh đánh giá đúng thực trạng công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023; việc đánh giá công tác PCTN phải đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan được giao chủ trì thực hiện và các cơ quan phối hợp trong việc báo cáo, cung cấp tài liệu, thông tin phục vụ cho việc tổng hợp, đánh giá; hồ sơ báo cáo việc đánh giá yêu cầu phải có đủ tài liệu chứng minh, bảng thống kê danh mục tài liệu chứng minh việc đánh giá, chấm điểm theo đúng các mẫu biểu ban hành kèm theo kế hoạch này.

Theo Kế hoạch, các nội dung tiêu chí đánh giá gồm:

(1) Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN: Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo; đánh giá việc tổ chức thực hiện.

(2) Đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:

- Công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước: Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN 2018; kết quả cải cách hành chính năm 2023; kết quả chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI năm 2023); kết quả việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; kết quả thực hiện Đề án phát triển không dùng tiền mặt tại Việt Nam, giai đoạn 2021-2025; kết quả kiểm soát xung đột lợi ích; kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức; kết quả thực hiện quy tắc ứng xử; kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập; kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc năm 2023.

- Công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước: UBND cấp tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; kết quả thanh tra việc thực hiện pháp luật PCTN đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

- Đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng: Việc phát hiện hành vi tham nhũng; việc xử lý tham nhũng; số tiền, tài sản kiến nghị thu hồi qua phát hiện các hành vi tham nhũng; kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN.

- Đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng: Kết quả thu hồi bằng biện pháp hành chính; kết quả thu hồi bằng biện pháp tư pháp.

(2) Phạm vi và thời kỳ đánh giá

- Phạm vi đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023, bao gồm: Đánh giá công tác quản lý nhà nước về PCTN và kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng của UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời kỳ đánh giá và tổng hợp tài liệu chứng minh: Từ 16/12/2022 đến 15/12/2023 (năm 2023).

                                                                                                                                                                                                                                       Đ.T.A


Bản in