SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Thanh tra (24.07.2023 07:40)

Công tác theo dõi, đôn đốc sau thanh tra 7 tháng năm 2023


Trong 7 tháng năm 2023, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị về thanh tra; đã xây dựng kế hoạch kiểm tra 03 cuộc (đã triển khai kiểm tra 02/03 cuộc, đạt 66,7%); chỉ đạo phòng chuyên môn tích cực đôn đốc, rà soát (đã ban hành 41 công văn đôn đốc; 03 Giấy mời); định kỳ hàng tháng xây dựng Kế hoạch đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị chưa thực hiện triệt để, đến kết quả cuối cùng làm cơ sở để đôn đốc thực hiện.

 

Kết quả đạt được đã đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý Nhà nước về công tác theo dõi, đôn đốc sau thanh tra tại Thanh tra tỉnh, cụ thể: Các kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra tại 04 kết luận Thanh tra tỉnh ban hành trong năm 2023: Đã thu hồi được 2.927.219.732/3.039.291.137 đồng (đạt 97,3%), còn 112.071.405 đồng  (chiếm 2,7%) đang tiếp tục đôn đốc thu hồi; đã chuyển thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng thanh tra sang Công an tỉnh Đắk Nông 07 vụ; đã thực hiện lắp đặt bổ sung, hoàn thiện các thiết bị giáo dục với giá trị 372,98/516,27 triệu đồng (đạt 72,2%); đã kiểm điểm 18/35 tập thể (đạt 51,4%), 219/374 cá nhân (đạt 58,6%); thực hiện xong 40/94 kiến nghị khác (đạt 42,6%); còn lại các kiến nghị đang trong quá trình triển khai thực hiện (chủ yếu tại Kết luận số 19/KL-TTr ngày 31/01/2023); thời gian tới, Thanh tra tỉnh tiếp tục đôn đốc thực hiện. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn đôn đốc thu hồi được 1.740,71 triệu đồng từ các quyết định xử lý về thanh tra tại các kết luận Thanh tra tỉnh ban hành từ năm 2022 trở về trước còn tồn đọng, nâng tổng số tiền thu hồi được trong 7 tháng năm 2023 lên 4.672,945 triệu đồng./.


Bản in