SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Cải cách hành chính (10.11.2020 08:08)

Lồng ghép nhiệm vụ cải cách hành chính với các nhiệm vụ chuyên môn


(Thanh tra)- Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có báo cáo kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2020 đối với các cục, vụ, đơn vị trực thuộc. Báo cáo cho thấy, các cục, vụ đều xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thực hiện bám sát Kế hoạch CCHC số 2352 của TTCP theo 7 nội dung trọng tâm.

Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp về CCHC của TTCP. Ảnh: PV

Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện CCHC

Năm 2020, lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm và thường xuyên quán triệt, nâng cao trách nhiệm của phòng, ban trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai kế hoạch, nhiệm vụ CCHC, gắn trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, phòng, ban và từng công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, đưa nội dung, kết quả thực hiện CCHC vào nội dung giao ban định kỳ, lồng ghép nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn.

Về công tác xây dựng thể chế, cơ bản các vụ, cục, đơn vị đều bám sát kế hoạch xây dựng thể chế năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 960/QĐ-TTCP ngày 25/12/2019 của TTCP và của đơn vị.

Thông qua việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Thanh tra để tham mưu góp ý vào các văn bản xin ý kiến của thành viên Chính phủ, văn bản của các bộ, ngành, địa phương về những lĩnh vực theo dõi quản lý và liên quan đến hoạt động của TTCP. Tham mưu giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri phục vụ chất vấn của Tổng TTCP; xây dựng hoàn thiện các văn bản quy định, quy chế, quy trình nội bộ.

Chủ động rà soát và ban hành các nội quy, quy chế của đơn vị cho phù hợp với các quy định của pháp luật, TTCP và cơ quan có thẩm quyền.

Đơn giản hóa, công khai các thủ tục hành chính

Việc quản lý hành chính, tổ chức công việc của các đơn vị được phân công từ lãnh đạo, đến từng công chức, viên chức được giao theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các đơn vị đã đơn giản, công khai hóa các thủ tục hành chính liên quan đến công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Thủ tục hành chính nội bộ được rút ngắn nhưng vẫn đảm bảo theo quy định, thuận tiện trong quá trình thực hiện, nhất là những thủ tục liên quan đến công tác tài vụ, quản trị, hành chính, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các quy định khác của cơ quan tạo thành chỉnh thể thống nhất đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Đa số công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, tuân thủ quy trình, quy chế công tác, tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa, tư thế, tác phong, quan hệ giao tiếp ứng xử, ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Bộ máy tổ chức của các đơn vị được đổi mới, sắp xếp để phù hợp với yêu cầu quản lý trên cơ sở Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 9/4/2018 của Chính phủ.

Quy chế làm việc được ban hành theo chức năng nhiệm vụ và phù hợp với quy chế làm việc của TTCP. Các phòng, ban chuyên môn đã rà soát, sắp xếp lại tổ chức và phân công theo vị trí việc làm, xây dựng thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm đảm bảo phục vụ tốt công tác chung của cơ quan và của các cục, vụ, đơn vị.

Công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tào bồi dưỡng, nâng lương khen thưởng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị được thực hiện theo quy định.

Thủ trưởng các đơn vị đã quan tâm và tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn và lý luận chính trị. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có năng lực, trình độ cơ bản đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ…

Từng bước hiện đại hóa nền hành chính

Công tác quản lý tài chính, tài sản và việc thực hiện chế độ tài chính của các đơn vị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và của TTCP. Các đơn vị thực hiện đúng quy định công khai tài chính (công khai dự toán, quyết toán ngân sách Nhà nước) theo hình thức thông báo công khai gửi đến tất cả các cục, vụ, đơn vị, dán niêm yết tại đại hội công chức, viên chức và trên bảng tin nội bộ của của đơn vị để tất cả công chức, viên chức và người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin tài chính của đơn vị .

Các đơn vị hành chính đã phối hợp với Văn phòng TTCP trong việc quản lý tài chính, tài sản; rà soát, kiểm tra, đánh giá tình trạng của tài sản, trang thiết bị cơ sở vật chất để đề xuất thay thế thay thế, bổ sung kịp thời phục vụ nhiệm vụ, công tác.

Công tác hiện đại hóa hành chính của các đơn vị từng bước được đầu tư trang bị, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa trong giải quyết thủ tục hành chính và quản lý. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị đã có nhiều chuyển biến, việc sử dụng công nghệ thông tin trong việc chỉ đạo, điều hành và tiếp nhận văn bản bước đầu được triển khai thực hiện, việc đào tạo, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin đã được quan tâm.

Hiện nay, việc gửi nhận văn bản trên trục liên thông đã được thực hiện thường xuyên. Một số cục, vụ đơn vị đã triển khai phần mềm văn bản điện tử, chữ ký số. Các phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư, V.office, Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo đã được sử dụng cơ bản đáp ứng nhiệm vụ.

Thông qua kết quả kiểm tra công tác CCHC tại các cục, vụ, đơn vị, Ban Chỉ đạo CCHC của TTCP đề xuất thủ trưởng các đơn vị chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC được giao tại kế hoạch hàng năm của TTCP và của đơn vị. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ lãnh đạo TTCP giao để hạn chế sai sót và bảo đảm tiến độ thực hiện; báo cáo CCHC đầy đủ nội dung, đúng thời hạn theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành tại các đơn vị; tăng cường việc sử dụng hệ thống quản lý, điều hành văn bản điện tử và hộp thư điện tử trong công tác báo cáo và xử lý công việc, đảm bảo 100% thủ trưởng đơn vị, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng.

Theo thanhtra.com.vn


Bản in