SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Cải cách hành chính (17.11.2020 14:08)

Thực hiện trách nhiệm giải trình theo Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ


Để thực hiện đồng bộ, hiệu quả quy định về trách nhiệm giải trình theo Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 895/TTr-P1 ngày 16/11/2020 đề nghị Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai một số nội dung:

 

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

2. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung về trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao quy định tại khoản 1, Điều 15 Luật PCTN năm 2018; Chương II Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN.

 

3. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm giải trình định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng, năm gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Văn phòng


Bản in