SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Phòng chống tham nhũng (03.04.2024 14:52)

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024


Ngày 29/3/2024, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Việc ban hành Kế hoạch nhằm mục đích tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN và văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác PCTN, TC; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác PCTN, TC gắn với hoạt động quản lý Nhà nước về PCTN, TC; phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; khuyến khích, vận động Nhân dân, doanh nghiệp tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định và phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí, truyền thông; huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong công tác PCTN, TC.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực, trong đó, xác định các giải pháp phòng ngừa là chính; phát hiện, xử lý là quan trọng, đột phá; xác định những nội dung, lĩnh vực trọng điểm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng để xây dựng các giải pháp phòng, chống thích hợp, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; đồng thời, xử lý trường hợp vi phạm, chấn chỉnh sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) để toàn thể CBCCVC, Nhân dân và người lao động trên địa bàn nhận thức đúng và chấp hành thực hiện tốt các quy định về PCTN; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc giám sát, kiểm tra, tự kiểm tra, đánh giá nội bộ; thực hiện đầy đủ, thường xuyên các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý; kiên quyết ngăn chặn, xử lý, đẩy lùi các hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực.

Theo Kế hoạch, các nội dung thực hiện gồm:

(1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác PCTN, TC; đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong PCTN, TC; khắc phục tình trạng người đứng đầu chưa giám sát chặt chẽ, còn nể nang, né tránh, để xảy ra tình trạng tham nhũng trong cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực phụ trách; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các chính sách, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC, trong đó, chú trọng chỉ đạo quán triệt, cụ thể hoá, thể chế hoá đầy đủ kịp thời, hiệu quả các chủ trương, giải pháp về phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Hội nghị tổng kết 10 năm công tác PCTN, TC giai đoạn 2012-2022; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; Ban Chỉ đạo PCTN, TC của tỉnh…; tiếp tục chỉ đạo nâng cao năng lực, đổi mới cách thức, phương pháp chỉ đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

(2) Xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN, TC: Thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu có) để hoàn thiện pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, TC trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Tổ chức cán bộ; quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công, quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, đấu giá; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tín dụng, ngân hàng; thuế, hải quan và các lĩnh vực khác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; đề xuất khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện; rà soát, đề xuất cụ thể hóa quy định về trách nhiệm thủ trưởng các cấp, các ngành và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tổ chức thực hiện các biện pháp PCTN, TC ở các lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý, phụ trách.

(3) Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN, TC: Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC; từng bước đối mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, TC cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong CBCCVC, người lao động, người dân, doanh nghiệp trong công tác PCTN; tiếp tục bảo đảm số lượng, chất lượng giáo dục nội dung PCTN trong chương trình giáo dục đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao năng lực, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN, TC; đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền theo Quy định số 116-QĐ/TW ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền PCTN, TC và Công văn số 725/UBND-NC ngày 31/12/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về triển khai thực hiện Quy định số 116-QĐ/TW ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư.

(4) Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng các chế độ định mức, tiêu chuẩn phù hợp; thực hiện Quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, thanh toán không dùng tiền mặt; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác PCTN; chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện nghiêm, đầy đủ trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Luật PCTN; thực hiện Kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định của Luật PCTN; thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và hướng dẫn thi hành về kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; Quy định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; nâng cao nhận thức, trách nhiệm giám sát của cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác minh bạch tài sản, thu nhập.

(5) Công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng

- Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra: Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tăng cường tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm phát hiện, phòng ngừa, xử lý kịp thời tình trạng “tham nhũng vặt” ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; kiểm tra, giám sát CBCCVC có biểu hiện tham nhũng, nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo tham nhũng; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến” trong nội bộ. Đẩy mạnh, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra nội bộ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính để phòng ngừa, phát hiện, kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của CBCCVC trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp; thường xuyên đôn đốc các đơn vị trực thuộc kiểm tra CBCCVC do mình quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; công tác thanh tra, kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín, dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, trọng tâm là công tác cán bộ; đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thu, chi ngân sách; quản lý, sử dụng tài sản công,…; qua thanh tra, chú trọng phát hiện và đề xuất, kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong quản lý và cơ chế chính sách, pháp luật để dẫn đến phát sinh tham nhũng, tiêu cực góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác PCTN, TC; xử lý kiên quyết đúng người, đúng việc, không có vùng cấm đối với cá nhân, cơ quam, tổ chức vi phạm. Chú trọng thực hiện công tác xử lý sau thanh tra nhằm có biện pháp kiên quyết để xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra, kịp thời áp dụng các biện pháp phù hợp để thu hồi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi tài sản do tham nhũng mà có được phát hiện trong quá trình thanh tra, xử lý vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

- Giải quyết phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng: Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh về giải quyết phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng,… Tập trung giải quyết kịp thời theo thẩm quyền các đơn thư tố cáo, tố giác về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có); kịp thời biểu dương, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định; có các giải pháp phù hợp, thuận lợi, an toàn để khuyến khích và kịp thời xử lý thông tin do người dân phát hiện, phản ánh, báo cáo, tố cáo tham nhũng.

- Công tác điều tra, truy tố, xét xử: Tiếp tục tăng cường công tác xử lý tin báo tố giác, điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa; đồng thời, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; kịp thời áp dụng các biện pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản, tham nhũng, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; khuyến khích người sai phạm, phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

(6) Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong PCTN: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN; xem xét, xử lý kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp và người dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên yêu cầu;phát huy vai trò của các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ… trong PCTN thông qua việc tiếp tục xây dựng và thực hiện văn hóa kinh doanh lành mạnh, phi tham nhũng…; phát huy vai trò của Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong công tác PCTN, TC; bảo đảm việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCTN; cung cấp thông tin, đưa tin kịp thời, chính xác các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng để cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết kịp thời; tăng cường hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng để PCTN, TC, lãng phí.

(7) Thực hiện công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo các quy định của Luật PCTN: Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo quy định của Luật PCTN xây dựng và thực hiện quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng; khuyến khích doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, căn cứ vào quy định củaLuật PCTN và luật khác có liên quan, ban hành quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với người lao động, thành viên, hội viên của mình; thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa, kiểm soát xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng; Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo quy định của Luật PCTN thực hiện tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức mình; có trách nhiệm phản ánh, tố cáo, báo cáo khi phát hiện hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo quy định; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị.

Đ.T.A


Bản in