SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Cải cách hành chính (23.08.2019 08:28)

Danh mục các thủ tục hành chính của Thanh tra tỉnh


TT Tên TTHC Ngành, lĩnh vực Cơ quan thực hiện

Quy trình

thực hiện

I. Thủ tục giải quyết khiếu nại 
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Tải quy trình thực hiện 

Biểu mẫu

2 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Tải quy trình thực hiện

Biểu mẫu

II. Thủ tục giải quyết tố cáo 

1

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

Khiếu nại, tố cáo

UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Tải quy trình thực hiện

Biểu mẫu

III. Thủ tục tiếp công dân 

1

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Tải quy trình thực hiện

Biểu mẫu

IV. Thủ tục xử lý đơn thư 

1

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Tải quy trình thực hiện

Biểu mẫu

V. Thủ tục phòng, chống tham nhũng 

1

Thủ tục việc thực hiện kê khai tài sản

Phòng, chống tham nhũng

Các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước

Tải quy trình thực hiện

Biểu mẫu

2

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản thu nhập

Phòng, chống tham nhũng

Các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước

Tải quy trình thực hiện

Biểu mẫu

3

Thủ tục xác minh tài sản thu nhập

Phòng, chống tham nhũng

Các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước

Tải quy trình thực hiện

Biểu mẫu

4

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Phòng, chống tham nhũng

Các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước

Tải quy trình thực hiện

Biểu mẫu

5

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Phòng, chống tham nhũng

Các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước

Tải quy trình thực hiện

Biểu mẫu

 


Bản in


false true