SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Cải cách hành chính (23.08.2019 08:28)

Danh mục các thủ tục hành chính của cấp tỉnh của ngành Thanh tra Đắk Nông


TT

Tên TTHC

Thành phần, số lượng hồ sơ

Cơ quan thực hiện

Quy trình

thực hiện

Phí, Lệ phí

I. Thủ tục giải quyết khiếu nại 

 

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

- Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;

- Các tài liệu khác có liên quan.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở và cấp tương đương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Thanh tra sở; các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở và cấp tương đương.

Tải quy trình thực hiện 

 

Tải Biểu mẫu

 

Tải Quyết định công bố

Không

2

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

- Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;

- Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở và cấp tương đương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Thanh tra sở; các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở và cấp tương đương.

Tải quy trình thực hiện

 

Tải Biểu mẫu

 

Tải Quyết định công bố

Không

II. Thủ tục giải quyết tố cáo 

 

1

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

- Đơn tố cáo hoặc văn bản ghi nội dung tố cáo;

- Các tài liệu liên quan.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra tỉnh; Thanh tra Sở; các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở.

Tải quy trình thực hiện

 

Tải Biểu mẫu

 

Tải Quyết định công bố

Không

III. Thủ tục tiếp công dân 

 

1

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

+ Đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh hoặc văn bản ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (có chữ ký hoặc điểm chỉ của công dân);

+ Các thông tin, tài liệu, bằng chứng do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Tiếp công dân tỉnh; bộ phận tiếp công dân của Thanh tra tỉnh, các Sở.

Tải quy trình thực hiện

 

Tải Biểu mẫu

 

Tải Quyết định công bố

Không

IV. Thủ tục xử lý đơn thư 

 

1

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

Đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh và các tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra cấp tỉnh; Giám đốc sở.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban tiếp công dân tỉnh, Bộ phận xử lý đơn thuộc Thanh tra tỉnh và các sở.

Tải quy trình thực hiện

 

Tải Biểu mẫu

 

Tải Quyết định công bố

Không

V. Thủ tục phòng, chống tham nhũng 

 

1

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

1. Các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc kê khai;

2. Danh sách đối tượng phải kê khai theo quy định;

3. Bản kê khai tài sản, thu nhập của các đối tượng thuộc diện phải kê khai (02 bản);

4. Sổ theo dõi việc giao, nhận Bản kê khai.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước

Tải quy trình thực hiện

 

Tải Biểu mẫuTải Quyết định công bố

Không

2

Thủ tục xác minh tài sản thu nhập

1. Quyết định xác minh; biên bản làm việc; giải trình của người được xác minh;

2. Báo cáo kết quả xác minh;

3. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập;

4. Các tài liệu khác có liên quan đến việc xác minh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước

Tải quy trình thực hiện

 

Tải Quyết định công bố

Không

3

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

1. Văn bản yêu cầu giải trình của cá nhân, tổ chức

2. Thông tin, tài liệu liên quan đến yêu cầu giải trình.

3. Thông báo đồng ý hoặc từ chối giải trình của cơ quan nhà nước có trách nhiệm giải trình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước

Tải quy trình thực hiện

 

Tải Quyết định công bố

Không

4

Thủ tục thực hiện việc giải trình

1. Thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung việc giải trình;

2. Biên bản làm việc có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên;

3. Văn bản giải trình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước

Tải quy trình thực hiện

 

Tải Quyết định công bố

Không

 


Bản in


false true